مانور آتش نشانی برج نگین رضا

مانور آتش نشانی با همکاری سازمان آتش نشانی تهران در برج نگین رضا برگزار گردید. (۲۰ آذرماه ۱۳۹۸)

جلسه بررسی مانور آتش نشانی در برج نگین رضا
مانور آتش نشانی برج نگین رضا

ویدئو برگزاری مانور آتش نشانی در برج نگین رضا