• ایده های شما به ما جهت برقراری خدماتی بهتر و در شأن ساکنین و مراجعین محترم برج نگین رضا کمک میکند.

    جهت بررسی دقیق تر ایده شما لطفاً بصورت کامل ایده خود را توضیح دهید. بهتر است در توضیحات خود اعلام کنید که ایده شما قرار است چه مشکلی را حل کند.

    کلیه ایده های ثبت شده، بررسی میگردد و با نام صاحب ایده در جلسه هیئت مدیره مطرح و پس از تصویب اجرایی خواهد شد.

    لطفاً از طریق فرم زیر نسبت به ثبت ایده خود اقدام فرمایید.