از طریق وب سایت برج نگین رضا میتوانید در جریان مصوبات هیئت مدیره قرار بگیرید، ترازهای مالی را مشاهده فرمایید و در جریان مزایده ها و منقصه قرار بگیرید