توضیحات

شعار هیئت مدیره: شفافیت، پاسخگویی و نظم دهی

امکان رصد آنلاین میزان پیشرفت مصوبات هیئت مدیره، بخشی از پروژه شفاف سازی هیئت مدیره برج نگین رضا میباشد.

از طریق این بخش میتوانید بصورت آنلاین کلیه مصوبات هیئت مدیره را بررسی و میزان پیشرفت هر یک را مشاهده فرمایید.

وضعیت پیشرفت

92%

زمان دوره هیئت مدیره

  • شروع
    Oct 04 2021
  • پایان
    Jul 02 2023

10/04/2021 07/02/2023

100%

پیشرفت کلی

  • 20%
  • 60%

92%

  • 40%
  • 80%

1. مقرر گردید کلیه صورت حسابهای مالی طی دوره دو ساله 98 و 99 و نیمه اول 1400 توسط هیئت مدیره تهیه و جهت تغییر و تحول در اختیار هیئت مدیره منتخب قرار گیرد میزان پیشرفت: 65%

65%
توضیحات
مصوبه جلسه نخست

2. سرکار خانم آگاهی بعنوان رییس هیئت مدیره، آقای رامیار بعنوان نائب رییس و آقای حسینی رضی بعنوان خزانه دار و مدیر اجرائی برج انتخاب گردیدند میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه نخست

3. قرارداد آسانسور برای دوره یکساله منتهی به 1400/2/31 با شرکت مهندسی فراز رهنما به تایید هیئت مدیره رسیده و توسط مدیر اجرایی امضا گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه نخست

4. در ارتباط با نیروی انسانی شاغل هر گونه نصب و عزل توسط مدیر اجرائی انجام گرفته و لیکن درخواست اولیه به هیئت مدیره گزارش و علت مربوطه گزارش گردد. میزان پیشرفت: 100%

100%
توضیحات
مصوبه جلسه نخست