جهت ثبت درخواست نیروی خدماتی با شماره ۴۴۰۹۴۱۷۰ تماس حاصل فرمایید و یا به لابی برج مراجعه نمایید.